Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1: Úvodné ustanovenia

Predávajuci:  prevádzkovateľ internetového obchodu (e-shopu ) www.lilcastle.com:  Lilcastle s.r.o., Staré Grunty 3586/26B 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 51 879 760, DIČ: 2120818975, IČ DPH: nie sme platitelia DPH (ďalej len „predávajúci“).

.Kupujúci (odberateľ): fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim vykonaním  objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri objednávaní tovaru a prípadnej reklamácii tovaru.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.lilcastle.com (ďalej je „internetový obchod“).

Článok 2: Cena a zľavy tovaru

Všetky ceny udávané pri tovare sú konečné. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny v opodstatnených prípadoch, avšak o tejto zmene ceny je povinný kupujúceho upovedomiť a zároveň s plnením objednávky v novej cene kupujúci musí vysloviť akceptáciu tejto ceny. V opačnom prípade má kupujúci právo odstúpiť od objednávky bez akéhokoľvek storno poplatku.

Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

Článok 3: Objednávka tovaru

Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje a zvoliť si možnosti dopravy a platby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ako aj s cenou objednaných tovarov. Objednávka sa stáva záväznou doručením Predávajúcemu.

Kupujúcemu sa po vytvorení objednávky v e-shope automaticky vygeneruje e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Zároveň bude objednávka registrovaného kupujúceho po prihlásení dostupná v časti Môj účet.

Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky kupujúceho a to v prípade, ak peňažné prostriedky za objednávku nebudú pripísané na bankový účet predávajúceho do 10 pracovných dní (platí pre platbu bankovým prevodom vopred).

Článok 4: Platobné podmienky

Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 1. Platba bankovým prevodom vopred na účet 5148809714/0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.), IBAN: SK8109000000005148809714, BIC: GIBASKBX;
 2. Platba prostredníctvom služby Trustpay.
 3. Platba prostredníctvom služby Paypal.

Článok 5: Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný nasledovnými spôsobmi:

 1. prostredníctvom Slovenskej pošty formou balíka  podľa sadzobníka uvedeného nižšie;
 2. osobným prevzatím na adrese: Staré Grunty 3586/26B 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves v časoch dohodnutých e-mailovou komunikáciou alebo telefonicky. Osobné prevzatie tovaru je bezplatné.

Výška poštovného sa odvíja od miesta dodania tovaru a hmotnosti objednaného tovaru. Pri objednaní iba samostatných výtlačkov/plagátov je doprava v rámci Slovenska zadarmo. Základná sadza poštovného pre objednávky s váhou do 5 kg je nasledovná:

 • Poštovné v rámci SR je 3,- €
 • Poštovné do ČR je 6,- €
 • Poštovné do krajín mimo SR a ČR budú stanovené na základe krajiny dodania.

V prípade záujmu o zaslanie tovaru do krajín mimo SR a ČR, nás prosím kontaktujte e-mailom na obchod@lilcastle.com alebo telefonicky na 0944/704 686.

Objednávky budú vybavené v čo najkratšom možnom čase a to obvykle do 3-5 pracovných dní od pripísania celej čiastky na účet predávajúceho vrátane zvoleného poštovného, maximálne však do 10 pracovných dní. O vyexpedovaní objednávky je kupujúci informovaný e-mailom do 24 hodín od vyexpedovania.

Doba doručenia tovaru je predĺžená o ďalšie 1 až 3 pracovné dni, ktoré trvajú na doručenie tovaru Slovenskou alebo Českou poštou.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, prosím kontaktujte svoju dodaciu poštu ako aj nás na e-maile obchod@lilcastle.com.

Predávajúci zasiela tovar dobre zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku po prebratí skontrolovať, ak je možné preveriť kompletnosť a neporušenosť zásielky. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte! Prípadné nezrovnalosti alebo chyby prosíme ihneď reklamovať. Neskoršie reklamácie na porušenosť zásielky alebo množstvo tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej doby bude kupujúci bezodkladne informovaný.

Článok 6: Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia kúpnej ceny.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list. V prípade chýbajúceho daňového dokladu nás prosím informujte čo najskôr, a to e-mailom na obchod@lilcastle.com alebo telefonicky na 0944/704 686.

Internetový obchod www.lilcastle.com ručí kupujúcemu za:

 1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim;
 2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;
 3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.

Internetový obchod www.lilcastle.com nenesie zodpovednosť za:

 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom;
 2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;
 3. poškodenie zavinené doručovateľom.

Článok 7: Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na adresu obchod@lilcastle.com a uveďte číslo objednávky. Ak bola už zásielka zaplatená, vyhradzujeme si právo na vrátenie peňazí do 10 pracovných dní na účet kupujúceho.

Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov. V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a prevyšujúcu sumu až následne odoslať na účet kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu predávajúceho. Stornovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu nepredvídateľných okolností. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 10 dní na účet, z ktorého tovar zaplatil, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

 

Článok 8: Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 7 právo vrátiť tovar predávajúcemu do 14 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci garantuje kupujúcemu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, kontaktovať predávajúceho e-mailom na obchod@lilcastle.com. Zároveň je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to zaslaním v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania) na adresu predávajúceho (Lilcastle s.r.o., Staré Grunty 3586/26B 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves). Taktiež je potrebné vyplniť, vytlačiť a priložiť k tovaru [Formulár na odstúpenie od zmluvy], ktorý je možné stiahnuť v elektronickej podobe.

Po prijatí a prekontrolovaní tovaru spolu so všetkou dokumentáciou (podľa vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru) a po uznaní práva, vrátime kupujúcemu peňažné prostriedky prevodom na jeho účet, a to najneskôr do 20 pracovných dní.

Článok 9: Reklamácia tovaru

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom stránky www.lilcastle.com a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení  vady tovaru, ale najenskôr do 30 dní od prevzatia tovaru, a to informovaním na e-mail www.lilcastle.com. V opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.

Nároky z vád tovaru zanikajú:

 1. ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku kupujúcim;
 2. ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;
 4. ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;
 5. ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;
 6. ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

Reklamovaný tovar  je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu predávajúceho (Lilcastle s.r.o., Staré Grunty 3586/26B 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves). Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej prijatia. Reklamovaný tovar bude kupujúcemu vymenený za rovnaký tovar, prípadne za iný, ktorý si vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru alebo budú zákazníkovi vrátené peňažné prostriedky na jeho účet vrátane poplatkov za dopravu.

Článok 10: Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný tovar;
 2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu;
 3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

 1. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;
 2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na použitie.

Článok 11: Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

Článok 12: Ostatné dôležité informácie

Predávajúci nie je platcom DPH.

Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke internetového  obchodu predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, pokiaľ predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar.

Kupujúci vytvorením objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu súhlasí s tým, že preberá všetku zodpovednosť za všetky ním zakúpené produkty, nebude ich používať alebo ponúkať na iné účely ako sú určené a bude dodržiavať všetky platné zákony.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a bude ich dodržiavať.

Registrácia nie je podmienkou nákupu.

Článok 13: Záverečné ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch získaných pri realizácii tohto zmluvného vzťahu, a to najmenej po dobu 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.11.2018.